فرامرز هرمزی

درباره من

دکتر فرامرز هرمزی
image

استاد گروه آموزشی مهندسی شیمی @ دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

فرامرز هرمزی دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه سمنان زمینه های تحقیقاتی پدیده های انتقال به ویژه انتقال حرارت جدید مانند نانو سیال، میکرو کانال، جوشش با شار زیاد مدل سازی فرایندها و پدیده ها به ویژه با دینامیک سیالات محاسباتی  ...

محقق گوگل

(1402/3/18)

استنادات

4741

h-index

43

i10-index

77

مؤلفین همکار

7

اسکوپوس

(1402/2/11)

استنادات

3815

مقالات

105

h-index

40

مؤلفین همکار

88

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1369-1372

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

1373-1378

دکتری

صنعتی امیر کبیر

تجارب

1398

رئیس دانشکده مهندسی شیمی

دانشگاه سمنان

-1394-1398

رئیس پردیس فناوری های نوین

دانشگاه سمنان

1392-1394

معاون پردیس فناوری های نوین

دانشگاه سمنان

1384-1391

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

دانشگاه سمنان

1383-1384

مدیر پژوهش دانشگاه

دانشگاه سمنان

1383

مدیر پژوهش دانشکده مهندسی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

مهندسی فرایند و طراحی تجهیزات فرایندی ویژه

اولویت های پژوهشی

مهندسی فرایند جدید

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Cooling capacity of magnetic nanofluid in presence of magnetic field based on first and second laws of thermodynamics analysis
ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS(2022)
9421135001, ^مهدیه ابوالحسنی*, ^فرامرز هرمزی, ^زهره بهرامی
تعیین پارامترهای سینتیکی معادله آرنیوس برای واکنش های تولید نفت و گاز با روش پیرولیز آبی در نمونه های شیل نفتی حاوی کروژن نوع II در سازند سرگلوی لرستان
مهندسی منابع معدنی.(2021)
9511021007, ^فرامرز هرمزی, ^محمدحسین صابری*
Heat transfer and flow characteristics of novel patterns of chevron minichannel heat sink: An insight into thermal management of microelectronic devices
International Communications in Heat and Mass Transfer(2021)
مرتضی خوشوقت علی آبادی*, الهام حسینی راد, م فارسی, ^فرامرز هرمزی
Heat Transfer Improvement in a Wavy Vortex Generator Miniature Channel Using Nanofluids
HEAT TRANSFER ENGINEERING(2021)
9211135013, ^فرامرز هرمزی*
Potentials of boiling heat transfer in advanced thermal energy systems
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2021)
^سامان رشیدی, ^فرامرز هرمزی*, محمد محسن سرافراز
Fundamental and subphenomena of boiling heat transfer
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2021)
^سامان رشیدی, ^فرامرز هرمزی*, محمد محسن سرافراز
Abilities of porous materials for energy saving in advanced thermal systems
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2021)
^سامان رشیدی*, ^فرامرز هرمزی, محمد حسین دورانه گرد
A second law analysis for turbulent convective flow through panel type radiator equipped with vortex generators
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2021)
9711135005, ^فرامرز هرمزی*
Experimental investigation on the thermal performance and new correlation for thermal conductivity of aqueous copper oxide-doped MCM-41 nanofluids
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2020)
9411721005, ^زهره بهرامی*, ^فرامرز هرمزی
An experimental study on hydraulic and thermal performances of hybrid nanofluids in mini-channel
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2020)
9511139015, ^فرامرز هرمزی*
Second law analysis for nanofluid flow in mini‑channel heat sink with finned surface: a study on fin geometries
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2020)
9521135001, 9211135013, ^فرامرز هرمزی*, ^سامان رشیدی
Design improvement in a stepped solar still based on entropy generation minimization
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2020)
9611135002, ^فرامرز هرمزی*
Three-dimensional numerical study on thermalhydraulic performance of twisted mini-channel using Al2O3-H2O nanofluid
HEAT TRANSFER ENGINEERING(2020)
9211135013, مرتضی خوشوقت علی ابادی*, ^فرامرز هرمزی
Evaluation of heat transfer and pressure drop in a mini-channel using transverse rectangular vortex-generators with various non-uniform heights
Applied thermal engineering(2019)
9211135013, مرتضی خوشوقت علی آبادی*, ^فرامرز هرمزی
Optimization of thermal and hydraulic performance of nanofluids in a rectangular miniature-channel with various fins using response surface methodology
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2019)
9411139007, ^فرامرز هرمزی*
Prediction of Al2O3–water nanofluids pool boiling heat transfer coefficient at low heat fluxes by using response surface methodology
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2019)
9211135003, ^فرامرز هرمزی*
Hydrogen production from steam reforming of ethanol over Ni-Co bimetallic catalysts and MCM-41 as support
JOURNAL OF THE TAIWAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS(2019)
9311137010, 9311137004, ^فرامرز هرمزی*, ^زهره بهرامی
A numerical investigation on H2 separation by a conical palladium membrane
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY(2019)
9411138014, ^فرامرز هرمزی*
Thermal performance enhancement in a miniature channel using different passive methods
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2019)
9211135013, ^فرامرز هرمزی*
Potential applications of inserts in solar thermal energy systems – A review to identify the gaps and frontier challenges
SOLAR ENERGY(2018)
سامان رشیدی*, محمد حسین کاشفی, ^فرامرز هرمزی
Thermal performance enhancement in a miniature channel using different passive methods
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2018)
9211135013, ^فرامرز هرمزی*
بهبود انتقال حرارت در مبدل های حرارتی با استفاده از جریان نانوسیال
دو فصلنامه مهندسی گاز ایران(2018)
9211139020, ^علی حقیقی اصل*, ^فرامرز هرمزی
Performance intensification of miniature channel using wavy vortex generator and optimization by response surface methodology: MWCNT-H2O and Al2O3-H2O nanofluids as coolant fluids
CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING(2018)
9211135013, ^فرامرز هرمزی*
ساخت نانوسیال با استفاده از نانوذرات سیلیکانی
دنیای نانو(ترویجی)(2018)
9411721005, ^زهره بهرامی*, ^فرامرز هرمزی
An Experimental Study on the Spray Characteristics of Pressure Nozzle in a Fluid Bed Granulation
PARTICULATE SCIENCE AND TECHNOLOGY(2017)
9021135003, ^منصور جهانگیری*, ^فرامرز هرمزی
Numerical study of silica-water based nanofluid nucleate pool boiling by two-phase Eulerian scheme
HEAT AND MASS TRANSFER(2017)
9211135003, ^فرامرز هرمزی*
Use of experimental design to investigate the coating process of sodium bicarbonate in a conical fluidized bed
POWDER TECHNOLOGY(2017)
9021135003, ^فرامرز هرمزی*, ^منصور جهانگیری
New correlations to predict the thermal and hydraulic performance of different longitudinal pin fins as vortex generator in miniature channel: Utilizing MWCNT-water and Al2O3-water nanofluids
Applied thermal engineering(2017)
9211135013, ^فرامرز هرمزی*
Low-frequency vibration for fouling mitigation and intensification of thermal performance of a plate heat exchanger working with CuO/water nanofluid
Applied thermal engineering(2017)
محمد محسن سرافراز*, وحید نیکخواه, سید امیر حسین مدائنی, محمد جعفریان, ^فرامرز هرمزی
بهینه سازی فرایند گرانول کردن ذره های سدیم پرکربنات در بسترسیال مخروطی با افشانه بالا
شیمی و مهندسی شیمی ایران(2017)
سعید توکلی فارغ التحصیل ارشد, ^فرامرز هرمزی*
Convective heat transfer and pressure drop study on nanofluids in double-walled reactor by developing an optimal multilayer perceptron artificial neural network
International Communications in Heat and Mass Transfer(2017)
علیرضا محمدی قهدریجانی, ^فرامرز هرمزی*, ^علی حقیقی اصل
On the convective thermal performance of a CPU cooler working with liquid gallium and CuO/water nanofluid: A comparative study
Applied thermal engineering(2017)
محمد محسن سرافراز*, امیر آریا, ^فرامرز هرمزی, وحید نیکخواه
Thermal Performance and Viscosity of Biologically Produced Silver/Coconut Oil Nanofluids
CHEMICAL AND BIOCHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY(2017)
محمد محسن سرافراز*, امیر آریا, وحید نیکخواه, ^فرامرز هرمزی
Boiling Thermal Performance of TiO2 Aqueous NanoFluids as a Coolant on a Disc Copper Block
PERIODICA POLYTECHNICA-CHEMICAL ENGINEERING(2016)
الهام سالاری, سید محمد پیغمبرزاده, 9128110001*, ^فرامرز هرمزی
Boiling Heat Transfer of Alumina Nano-Fluids: Role of Nanoparticle Deposition on the Boiling Heat Transfer Coefficient
PERIODICA POLYTECHNICA-CHEMICAL ENGINEERING(2016)
الهام سالاری, سید محسن پیغمبرزاده, محمد محسن سرافراز*, ^فرامرز هرمزی
Using conical reactor to improve efficiency of ethanol steam reforming
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY(2016)
9021135005, ^فرامرز هرمزی*, ^منصور جهانگیری
Thermal behavior of aqueous iron oxide nano-fluid as a coolant on a flat disc heater under the pool boiling condition
HEAT AND MASS TRANSFER(2016)
الهام سالاری, سید محمد پیغمبرزاده, 9128110001*, ^فرامرز هرمزی, 9211135011
بررسی تجربی پایداری نانوسیال اکسید مس بر پایه آب یون زدایی شده و دستیابی به شرایط بهینه پایداری
مهندسی مکانیک امیرکبیر(2016)
9011137009, امیرحسین زمزمیان*, ^فرامرز هرمزی
Critical heat flux and pool boiling heat transfer analysis of synthesized zirconia aqueous nano-fluids
International Communications in Heat and Mass Transfer(2015)
^فرامرز هرمزی
Experimental investigation on the pool boiling heat transfer to aqueous multi-walled carbon nanotube nanofluids on the micro-finned surfaces
INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES(2015)
9128110001*, ^فرامرز هرمزی
Heat transfer, pressure drop and fouling studies of multi-walled carbon nanotube nano-fluids inside a plate heat exchanger
EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE(2015)
9128110001*, ^فرامرز هرمزی
On the fouling formation of functionalized and non-functionalized carbon nanotube nano-fluids under pool boiling condition
Applied thermal engineering(2015)
9128110001*, ^فرامرز هرمزی, مریم سیلاخوری, سید محسن پیغمبرزاده
Comparative analysis on thermalehydraulic performance of curved tubes : Different geometrical parameters and working fluids
Energy(2015)
مرتضی خوشوقت علی آبادی , م توسلی, ^فرامرز هرمزی
Application of Spherical Copper Oxide (II) Water Nano-fluid as a Potential Coolant in a Boiling Annular Heat Exchanger
CHEMICAL AND BIOCHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY(2015)
9211135011, 9128110001*, ^فرامرز هرمزی
Comparatively experimental study on the boiling thermal performance of metal oxide and multi-walled carbon nanotube nanofluids
POWDER TECHNOLOGY(2015)
9128110001*, ^فرامرز هرمزی
Intensification of forced convection heat transfer using biological nanofluid in a double-pipe heat exchanger
EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE(2015)
^فرامرز هرمزی
Upward Flow Boiling to DI-Water and Cuo Nanofluids
(2015)
^فرامرز هرمزی, سید محسن پیغمبرزاده, نبیل وایلی
Experimental studies on the stability of CuO nanoparticles dispersed in different base fluids: influence of stirring, sonication and surface active agents
HEAT AND MASS TRANSFER(2015)
^فرامرز هرمزی, امیر حسین زمزمیان
Al2O3–water nanofluidi nside wavy mini-channel with different cross-sections
JOURNAL OF THE TAIWAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS(2015)
مرتضی خوشوقت علی آبادی , 9211135013, ^فرامرز هرمزی
INVESTIGATION ON HEAT TRANSFER AND PRESSURE DROP OF COPPER _WATER NANOFLUIDFLOW IN PLAIN AND PERFORATED CHANNELS
EXPERIMENTAL HEAT TRANSFER(2015)
مرتضی خوشوقت علی آبادی , ^فرامرز هرمزی
Reduction Kinetics of Cobalt Oxide Powder by Methane in a Fluidized Bed Reactor
JOURNAL OF THE TAIWAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS(2015)
^بهنام خوش اندام, ^فرامرز هرمزی
Role of nanofluid fouling on thermal performance of a thermosyphon:
Applied thermal engineering(2015)
^فرامرز هرمزی, س.م پیغمبرزاده
Performance of a plate-fin heat exchanger with vortex-generator channels 3D-CFD simulation and experimental validation
INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES(2015)
مرتضی خوشوقت علی آبادی , س زنگوری, ^فرامرز هرمزی
particulate fouling of CuO_water nanofluid at isothermal diffusive condition inside the conventional heat exchanger -experimental and modeling
EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE(2015)
^فرامرز هرمزی, سید محسن پیغمبرزاده
Pool boiling heat transfer to dilute copper oxide aqueous nanofluids
INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES(2015)
^فرامرز هرمزی
Drying kinetics of coated sodium percarbonate particles in a conical fluidized bed dryer
POWDER TECHNOLOGY(2014)
^فرامرز هرمزی
Mixing enhancement in a passive micromixer with convergent -divergent sinusoidal microchannels and different ratio of amplitude to wave legth
COMPUTERS & FLUIDS(2014)
^فرامرز هرمزی, داود جعفری
Experimental study on the thermal performance and efficiency of a copper made thermosyphon heat pipe chrged with alumina glycol based nanofluids
POWDER TECHNOLOGY(2014)
^فرامرز هرمزی
Nucleate pool boiling heat transfer characteristics of dilute Al2O3–ethyleneglycol nanofluid
International Communications in Heat and Mass Transfer(2014)
^فرامرز هرمزی
HEAT TRANSFER ENHANCEMENT BY USING COPPER-WATER NANOFLUID FLOW INSIDE A PIN CHANNEL–
EXPERIMENTAL HEAT TRANSFER(2014)
مرتضی خوشوقت علی آبادی , ^فرامرز هرمزی
Thermal performance and efficiency of a thermosyphon heat pipe working with a biologically ecofriendly nanofluid
International Communications in Heat and Mass Transfer(2014)
9128110001*, ^فرامرز هرمزی, سید محسن پیغمبرزاده
Effects of geometrical parameters on performance of plate-fin heat exchanger :Vortex-generator as core surface and nanofluid as working media
Applied thermal engineering(2014)
^فرامرز هرمزی, امیر حسین زمزمیان
Experimental study of Cu–water nanofluid forced convective flow inside a louvered channel
HEAT AND MASS TRANSFER(2014)
مرتضی خوشوقت علی آبادی , ^فرامرز هرمزی, امیر حسین زمزمیان
Sedimentation and convective boiling heat transfer of CuO -water / ethylene glycol nanofluids
HEAT AND MASS TRANSFER(2014)
^فرامرز هرمزی
Wavy Channel and Different Nanofluids Effects on Performance of plate -Fin Heat Exchangers
JOURNAL OF THERMOPHYSICS AND HEAT TRANSFER(2014)
امیر حسین زمزمیان , ^فرامرز هرمزی
Experimental and CFD modeling of fluid mixing in sinusoidal microchannels with differet phase shift between side walls
JOURNAL OF MICROMECHANICS AND MICROENGINEERING(2014)
^فرامرز هرمزی
Role of channel shape on performance of plate-fin heat exchangers:Experimental assessment
INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES(2014)
^فرامرز هرمزی, امیر حسین زمزمیان
Qualitative investigation of the convective boiling heat transfer of dilute Al2O3 water /glycerol solution inside the vertical annuli
BULGARIAN CHEMICAL COMMUNICATIONS(2014)
^فرامرز هرمزی
Convective boiling and particulate fouling of stabilized CuO-ethylene glycol nanofluids inside the annular heat exchanger
International Communications in Heat and Mass Transfer(2014)
^فرامرز هرمزی
New correlations for wavy plate-fin heat exchangers: different working fluids
INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL METHODS FOR HEAT & FLUID FLOW(2014)
^فرامرز هرمزی
توسعه روش عکس برداری پر سرعت و پردازش تصویر در تعیین ویژگی های جریان حباب در ستون حبابی
(2014)
^فرامرز هرمزی
Application of thermodynamic models to estimating the convective flow boiling heat transfer coefficient of mixtures
EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE(2014)
^فرامرز هرمزی
Scale formation and subcooled flow boiling heat transfer of CuO–water nanofluid inside the vertical annulus
EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE(2014)
^فرامرز هرمزی
Experimental Determination of Bubble Size in Solution of Surfactants of the Bubble column
(2014)
مایده آثاری, ^فرامرز هرمزی
Methanol steam reforming integrated with oxidation in a conical annulus micro-reactor
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY(2014)
^فرامرز هرمزی, ^بهنام خوش اندام
Experimental study on the influence of SO2 gas injection to pure liquids on pool boiling heat transfer coefficients
HEAT AND MASS TRANSFER(2013)
^فرامرز هرمزی, س.م پیغمبرزاده , ای. سالاری
Experimental studies on the effect of water contaminants in convective boiling heat transfer
(2013)
^فرامرز هرمزی
Experimental analysis of thermal–hydraulic performance of copper -water nanofluid flow in different plate -fin channels
EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE(2013)
^فرامرز هرمزی, امیر حسین زمزمیان
Effects of wave-and lance length variations on performance of wavy and Offset strip plate -fin heat exchangers
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING(2013)
^فرامرز هرمزی
Performance Analysis of Plate-Fin Heat Exchangers: Different Fin Configurations and Coolants
JOURNAL OF THERMOPHYSICS AND HEAT TRANSFER(2013)
^فرامرز هرمزی
Nucleate Flow Boiling Heat Transfer to Dilute Al2O3-Water/Glycerol Solutions inside the Annulus
BULGARIAN CHEMICAL COMMUNICATIONS(2013)
^فرامرز هرمزی
Forced Convective and Nucleate Flow Boiling Heat Transfer to Alumina Nanofluids
(2013)
^فرامرز هرمزی
3D-CFD Simulation and Neural Network Model for the j and f factors of the Wavy Fin-and-Flat Tube Heat Exchangers
BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING(2011)
^فرامرز هرمزی, ^علی حقیقی اصل
اثر دامنه موج بر عمل‌کرد مبدل‌ حرارتی فشرده صفحه‌ای پره‌ موجی : بررسی عددی و ارائه روابط جدید
جداسازی و پدیده های انتقال(2011)
^فرامرز هرمزی
Subcritical Water Extraction of Essential Oils from Zataria Multiflora Boiss
Journal of Food Process Engineering(2008)
8711135003, ^علی حقیقی اصل, ^فرامرز هرمزی
بررسی عوامل مختلف در اسانس گیری از دارچین
(2008)
^علی حقیقی اصل, ^فرامرز هرمزی
کاربردهای استخراج با آب فوق داغ
(2008)
8711135003, ^علی حقیقی اصل, ^فرامرز هرمزی
بررسی عوامل مختلف در اسانس گیری از میخک
(2007)
^علی حقیقی اصل, ^فرامرز هرمزی
بررسی عوامل مختلف در اسانس گیری از ریحان
(2006)
^علی حقیقی اصل, ^فرامرز هرمزی
شبیه سازی جریان سیال از لابلای بستر پرشده با کره های هم اندازه
(2006)
^فرامرز هرمزی, ^علی حقیقی اصل
Separation of selenium (IV) and tellurium (IV) from nitric acid medium by solvent extraction using CYANEX 301
JOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY(2022)
9511138014, سعید علمدار میلانی, ^فرامرز هرمزی, علی یداللهی*
مطالعه ژئوشیمیایی و کروماتوگرافی گازی بر روی نفت تولیدی به روش پیرولیز آبی از نمونه‌های شیل نفتی حاوی کروژن نوع II در منطقه قالی کوه لرستان ایران
پژوهشهای دانش زمین(2022)
9911135006, ^فرامرز هرمزی, ^محمدحسین صابری*
Application of response surface methodology for modeling and optimization of the extraction and separation of Se(IV) and Te(IV) from nitric acid solution by Cyanex 301 extractant
PROGRESS IN NUCLEAR ENERGY(2022)
9511138014, سعید علمدار میلانی, ^فرامرز هرمزی, علی یداللهی*
Effects of surfactants on thermal performance and pressure drop in mini-channels- An experimental study
JOURNAL OF THE TAIWAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS(2021)
9612139005, ^فرامرز هرمزی*, ^سیده الهام حسینی راد
Investigation of Hydrous Pyrolysis on Type-II Kerogen-bearing Source Rocks from Iran and its Application in Geochemical and Kinetic Analyses of Hydrocarbon Products
ACTA GEOLOGICA SINICA-ENGLISH EDITION(2021)
9511021007, ^محمدحسین صابری*, ^فرامرز هرمزی
Analysis of entropy generation and thermal–hydraulic of various plate-pin fin-splitter heat recovery systems using Al2O3/H2O nanofluid
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS(2021)
الهام حسینی راد, جواد ابوالفضلی اصفهانی*, ^فرامرز هرمزی, Kyung Chun Kim
Highly selective adsorbent by gamma radiation-induced grafting of glycidyl methacrylate on polyacrylonitrile/polyurethane nanofiber: Evaluation of CO2 capture
SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY(2022)
9811245002, ^فرامرز هرمزی, میثم تراب مستعدی*, مهدی اسداله زاده
Evaluation of the effect of maltodextrin and hydroxyethyl cellulose solution containing ZnO and Fe2O3 nanoparticles on the CO2 release in sodium bicarbonate coating process
FUEL(2023)
9021135003, فهیمه وفایی, ^منصور جهانگیری*, ^فرامرز هرمزی, Makarim A. Mahdi, مسعود صلواتی نیاسری
Effect of CeVO4/Al2O3/rGO nanocomposite on rheological properties and thermal conductivity of water-based drilling fluid
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING(2023)
9711722015, ^مهدی موسوی کمازانی*, ^فرامرز هرمزی
Mixing Process and Flow Structure in Electrokinetic Micromixer with Rough Walls‑ A Study on Rough Geometry
EXPERIMENTAL TECHNIQUES(2023)
9712139015*, ^سامان رشیدی, ^فرامرز هرمزی
اثر فاصله مگنت از کانال حاوی فروسیال بر شدت میدان مغناطیسی، نیروی کلوین و انتقال حرارت
دهمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت(2022-01-10)
9421135001, ^مهدیه ابوالحسنی*, ^فرامرز هرمزی, ^زهره بهرامی
Effect of Magnetic Field Intensity on Hydrodynamic Entrance Length and Nusselt number
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی / (The 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2020(2020-10-28)
9421135001, ^مهدیه ابوالحسنی*, ^فرامرز هرمزی
Piperazine-Functionalized Mesoporous Titanium Dioxide Nanoparticles: Synthesis and Characterization
ششمین کنفرانس ملی زئولیت ایران / The 6th IRANIAN NATIONAL ZEOLITE CONFERENCE(2019-09-17)
9611722001, ^زهره بهرامی*, ^فرامرز هرمزی
Water-based stable nanofluid containing mesoporous silica nanoparticles
هفتمین همایش بین المللی نانوتکنولوژی(2017-09-07)
9411721005, ^زهره بهرامی*, ^فرامرز هرمزی
شبیه سازی صعود تک حباب در مایع ساکن و بررسی اثر تغییرات ویسکوزیته و کشش سطحی مایع در شکل حباب
هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت(2017-05-16)
9421135001*, ^فرامرز هرمزی, ^مهدیه ابوالحسنی
ساخت نانوکاتالیست برای فرایند ریفورمینگ بخار اتانول
دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی(2016-02-25)
9311137010, ^فرامرز هرمزی*, ^زهره بهرامی
بررسی تجربی پایداری نانوسیال اکسید مس بر پایه آب یون زدایی شده با استفاده از روش طراحی آزمون تاگوچی
اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی(2014-04-17)
^فرامرز هرمزی, امیر حسین زمزمیان
Performance Analysis of Mass Transfer of Hollow Fiber Hemodialyser with Ultrafiltration and Varied Dialysate Concentration
2nd Middle East Conference on Biomedical Engineering(2014-02-17)
^فرامرز هرمزی, رضا کریمی
راکتورهای غشایی چندمرحله ای به عنوان جایگزینی نو برای راکتورهای غشایی یکپارچه برای تولید هیدروژن
اولین همایش ملی هیدروژن(2013-11-07)
^فرامرز هرمزی
طراحی و مدلسازی عددی میکرومیکسر پیچشی غیرفعال برای کاربردهای بیوشیمیایی و بیو پزشکی
چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2012-10-16)
^فرامرز هرمزی
طراحی و مدلسازی میکرو میکسر غیرفعال با کانالهای خمیده و سطح مقطع متغیر
چهارمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت(2012-05-16)
^فرامرز هرمزی
راکتورهای بستر سیال در تولید سیلیکون خورشیدی
نخستین همایش ملی انرژی باد و خورشید(2012-02-23)
^فرامرز هرمزی
بررسی اثر دامنه موج بر روی انتقال حرارت و افت فشار در مبدل های حرارتی فشرده صفحه ای با پره های موجدار
سومین همایش بین المللی مبدل های گرمایی(2011-11-09)
^فرامرز هرمزی
Numerical study of methanol steam reforming with different power law kinetics
سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت(2011-05-18)
^فرامرز هرمزی
3D computational simulation on heat transfer and pressure drop characteristics of wavy fin-and-flat tube heat exchangers
سیزدهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی دینامیک شاره ها(2010-10-26)
^فرامرز هرمزی, ^علی حقیقی اصل
CFD Modeling of Adsorption in Packed Bed Micro Reactor
ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی ایران(2009-11-16)
^فرامرز هرمزی, شهره فاطمی
CFD Modeling of Temperature, Reaction and Concentration Profiles in HTWGS Industrial Reactor
ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی(2009-11-16)
^فرامرز هرمزی, ^فرشاد ورامینیان
CFD Modeling of Subcritical Water Extraction
ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی ایران(2009-11-16)
^فرامرز هرمزی, ^علی حقیقی اصل
بررسی مدلهای رئولوژیکی سیال حفاری با CFD
دومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی(2009-05-13)
^فرامرز هرمزی, ^منصور جهانگیری, طاهر ناصر, طاهر ناصر
تعیین سرعت سیال خروجی از پروانه راشتون در اختلاط سیال ویسکوز
دومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی(2009-05-13)
^فرامرز هرمزی, ^منصور جهانگیری
Simulation of Circulating Fluidized Bed Using Lattice-Bltzmann Drag Model
دومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی(2009-05-13)
^فرامرز هرمزی
بررسی اثر موازنه جمعیتی حبابها در شبیه سازی عددی برج حبابی
دومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی(2009-05-13)
^فرامرز هرمزی
کاربرد روش عکسبرداری در شناخت پدیده به هم پیوستگی حبابها
دومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی(2009-05-13)
^فرامرز هرمزی, وحدت جاهد, وحدت جاهد
مدلسازی عددی راکتور حبابی با بکارگیری موازنه جمعیتی حبابها و اثر نیروهای غیر کششی
دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها(2009-04-28)
^فرامرز هرمزی
مدل سازی CFD راکتور کاتالیزوری تولید هیدروژن بررسی اثر سرعت و دمای گاز ورودی بر میزان تبدیل واکنش
اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی(2009-01-20)
^فرامرز هرمزی, ^بهنام خوش اندام
روش جدید برای خالص سازی نمک
اولین همایش ملی نمک(2008-10-08)
^فرامرز هرمزی, فریبا هرمزی, فریبا هرمزی
بررسی وضعیت نمک در جهان، ایران و استان های مختلف کشور
اولین همایش ملی نمک(2008-10-08)
^فرامرز هرمزی
مدل سازی CFD انتقال حرارت در راکتورهای بستر ثابت
اولین کنفرانس ملی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در مهندسی شیمی(2008-05-14)
^فرامرز هرمزی, ^فرشاد ورامینیان
اثر ضریب دراگ در مدل سازی CFD بستر شناور گردشی
اولین کنفرانس ملی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در مهندسی شیمی(2008-05-14)
^فرامرز هرمزی, ^علی حقیقی اصل
مدل سازی CFD راکتور کاتالیزوری تجزیه آمونیاک، بررسی اثر سرعت جریان گاز و شکل کاتالیزور بر میزان تبدیل واکنش
اولین کنفرانس ملی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در مهندسی شیمی(2008-05-14)
^فرامرز هرمزی, ^بهنام خوش اندام
مدل سازی CFD راکتور صنعتی انتقال آب – گاز
اولین کنفرانس ملی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در مهندسی شیمی(2008-05-14)
^فرامرز هرمزی, ^فرشاد ورامینیان
محاسبه CFD ضریب درگ و انتقال حرارت از یک کره و استوانه
اولین کنفرانس ملی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در مهندسی شیمی(2008-05-14)
^فرامرز هرمزی, ^بهنام خوش اندام
مدل سازی راکتور صنعتی واکنش انتقال آب-گاز دما بالا
دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی(2008-05-13)
^فرامرز هرمزی, ^فرشاد ورامینیان
مدلسازی رآکتور کاتالیزوری تولید هیدروژن
دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی(2008-05-13)
^فرامرز هرمزی, ^منصور جهانگیری
مدل سازی راکتور کاتالیزوری تولید هیدروژن
دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی(2008-05-13)
^فرامرز هرمزی, ^بهنام خوش اندام
مدلسازی انتقال حرارت در راکتور بستر ثابت تولید گاز سنتز
دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی(2008-05-13)
^فرامرز هرمزی
تعیین رفتار رئولوژیکی سیال حفاری گل سنگین
اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران(2008-05-07)
^فرامرز هرمزی, ^منصور جهانگیری
Particles Trajectory Simulation in Closed Horizontal Channels by Eulerian- Lagrangian Approach
پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی(2008-01-02)
^فرامرز هرمزی
CFD Simulation of Non Porous Catalytic Reactor for the Decomposition of Ammonia
پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی(2008-01-02)
^فرامرز هرمزی, ^بهنام خوش اندام
Eulerian Modeling of a Circulating Fluidized Bed ,Including Mean Particle Diameter
پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی(2008-01-02)
^فرامرز هرمزی, ^علی حقیقی اصل
Subcritical Water Extraction of Essential Oils from Zataria Multiflora Boiss
پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی(2008-01-02)
^علی حقیقی اصل, ^فرامرز هرمزی, محمد مهدی ایکانی, ه نوری بیدگلی
Simulation of MTP Fluidized Bed Reactor
12th Asian Chemical Congress 2007(2007-08-23)
^فرامرز هرمزی
شبیه سازی بخش جداسازی فرایند تبدیل متانول به پروپیلن
یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2006-11-28)
^فرامرز هرمزی, ^علی حقیقی اصل
مدل سازی آزمایش مقاومت نشتی در شبکه پلی اتیلنی گاز رسانی
یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2006-11-28)
^فرامرز هرمزی, شاهین صداقت شریفی , شاهین صداقت شریفی
روشهای تحقیق تجربی و محاسباتی در مهندسی شیمی
یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2006-11-28)
^فرامرز هرمزی, ^علی حقیقی اصل
مدل سازی کوره دوار گچ
یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2006-11-28)
^فرامرز هرمزی
ارائه مدلی جدید برای تعیین توزیع تخلخل در بستر پرشده استوانه ای با ذرات کروی هم اندازه
یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2006-11-28)
^فرامرز هرمزی, ^علی حقیقی اصل
مدلسازیCFD و افزایش مقیاس بستر های سیاله شده
یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2006-11-28)
^فرامرز هرمزی, ^علی حقیقی اصل
فناوری در دانشگاهها ،چالشها و راهکارها
سمینار منطقه ای همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت(2006-08-30)
^فرامرز هرمزی
راهکارهای مشارکت و انگیزش محقق و صنعتگر در تحقیقات
همایش بین المللی روشهای تحقیق در علوم و فنون مهندسی(2006-05-30)
رضا ثقفی, رضا ثقفی, سعید معیدفر, سعید معیدفر, ^فرامرز هرمزی
ارزیابی ایمنی در واحد های پیشتاز
اولین همایش ملی مهندسی شیمی ایمنی و مدیریت HSE(2006-02-28)
^فرامرز هرمزی, مسعود کمبرانی, مسعود کمبرانی, سعید ایران پور, سعید ایران پور
نکاتی بر آموزش محاسبات عددی در مهندسی شیمی
نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2004-11-23)
^فرامرز هرمزی
روش جدید تعیین توزیع زمان اقامت (RTD) درون ظروف همزده
نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2004-11-23)
^فرامرز هرمزی
طراحی خشک کن پایلوت تولید
دهمین کنگره مهندسی شیمی ایران(0000-00-00)
^فرامرز هرمزی, فاطمه یزدانیان , فاطمه یزدانیان , سعید ایران پور, سعید ایران پور, رضا ثقفی, رضا ثقفی
اثر ابعاد پخش کننده بر مدلسازی برج های حباب
هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی ایران(0000-00-00)
^فرامرز هرمزی, ^علی حقیقی اصل
میدان جریان درون ظروف همزده با پروانه RT در جریان آشفته یک فازی و سه بعدی
هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(0000-00-00)
^فرامرز هرمزی, بهرام دبیر , بهرام دبیر
CFD Modeling ,A New Research Methodology in Manufacturing Nanocristals Technology
دهمین کنگره مهندسی شیمی ایران(0000-00-00)
^فرامرز هرمزی, ^مصطفی فضلی
CFDتوزیع ابعاد حبابهای گاز در ستونهای حبابی
دهمین کنگره مهندسی شیمی ایران(0000-00-00)
^فرامرز هرمزی, ^علی حقیقی اصل
مدل سازی انتقال حرارت در بستر پر شده با N=2 با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی ایران(0000-00-00)
^فرامرز هرمزی
مدلسازی CFDتوزیع ابعاد حبابهای گاز در ستونهای حبابی
دهمین کنگره مهندسی شیمی ایران(0000-00-00)
^فرامرز هرمزی, ^علی حقیقی اصل
مدلسازی CFDتوزیع زمان اقامت (RTD)در بسترهای سیال
هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی ایران(0000-00-00)
^فرامرز هرمزی
بررسی شیوه های استخراج اسانس طبیعی از گیاهان
هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی ایران(0000-00-00)
^علی حقیقی اصل, ^فرامرز هرمزی
ارزیابی میزان اختلاط در ریزمخلوط گر سه شاخه T با استفاده از میدان مغناطیسی
سومین کنفرانس بین المللی فناوری‌های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی(2022-02-22)
9811139018, ^فرامرز هرمزی*, ^سامان رشیدی
مروری بر روشهای اختلاط در ریزمخلوط گرها
ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فن آوریهای بومی ایران(2020-01-20)
9912135008*, ^فرامرز هرمزی, ^سامان رشیدی
شبيه سازي ميكرو راكتورهاي پرشده
بختياري محمد جواد(تاریخ دفاع: 1389/08/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجزيه هيدرات گازي با استفاده از
يونس سينكي سارا(تاریخ دفاع: 1390/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين مشخصات دستگاه آزمايشگاهي پوشش دهي ذرات در بستر يسال
سيدين سيدهادي(تاریخ دفاع: 1390/04/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي اختلاط سيالات و سيكلو الاستيك توسط پده حلزوني
طورانيان سميه(تاریخ دفاع: 1390/03/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
خوشوقت علي آبادي مرتضي(تاریخ دفاع: 1392/11/15) ، مقطع : دكتري
مطالعه تجربي و مدلسازي خواص حرارتي نانو سيال
علينقي نژاد سميه(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي ريز مخلوط كن ها پيچشي و مدل سازي ميدان جريان
مير حاج سمانه(تاریخ دفاع: 1391/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر گروههاي جانبي بر رفتار راديولوژيكي و شاخصهاي ملكولي پلي اتيلن
مجيدپور زهرا(تاریخ دفاع: 1391/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي ميكرو راكتور توليد هيدروزن از اتانول
حسيني راد سيده الهام(تاریخ دفاع: 1391/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي فرايند پوشش دهي فعال كننده هاي پودرهاي شوينده
همتيان سعيده(تاریخ دفاع: 1390/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و مدل سازي مجموعه الكترود غشا ساخته شده با استفاده از نانو در پيل سوختي
رمضاني مريم(تاریخ دفاع: 1390/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
نوحي مطهره(تاریخ دفاع: 1390/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي پيل سوختني اكسيد جامد
چغانه نجمه(تاریخ دفاع: 1390/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه و شبيه سازي دستگاه جدا كننده سوپر سونيك مايعات از گازها
بيت سعدي هاجر(تاریخ دفاع: 1390/04/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي ديناميك سيالات محاسباتي فرايند توليد هيدروزن از متان در ميكرو ذاكتور
ملكي زهرا(تاریخ دفاع: 1390/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي و بررسي آزمايشگاهي ميكروراكتور توليد هيدروزن
اميدبخش اميري الهام(تاریخ دفاع: 1393/04/15) ، مقطع : دكتري
-
باقري نسامي ميثاق(تاریخ دفاع: 1388/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پايدار نانو سيال اكسيد مس بر پايه آب با استفاده از روش هاي ته نشيني ، پتانسيل زتا و جذب طيفي
كمال غريبي مهدي(تاریخ دفاع: 1392/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي راكتور توليد هيدروژن
جلوه حسين(تاریخ دفاع: 1392/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و بررسي ساخت و بررسي ميكروميكسر غير فعال
خسروي پارسا محسن(تاریخ دفاع: 1392/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
به كار گيري كاتاليزورpt/Al2o3 در فرايند ريفرمينگ اتوترمال توليد هيدروژن از اتانول
بور مهدي(تاریخ دفاع: 1392/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تئوري و آزمايشگاهي همودياليز
كمالي مرضيه(تاریخ دفاع: 1392/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
شيرچي سعيد(تاریخ دفاع: 1396/12/22) ، مقطع : دكتري
مدل سازي cfd ذرات كوچك شونده درون راكتور بستر سيال مخروطي
ممتاز آذري سميه(تاریخ دفاع: 1393/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي فرايند كلرسيون سيليكون
رفيعي صدرآباد سيدامين الله(تاریخ دفاع: 1393/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ميزان خطرات ناشي از انفجار مخازن و انتشار گاز مايع در انبارهاي گاز مايع بر اساس نرم افزار phast و تعيين تحريم ايمن
كردرستمي علي(تاریخ دفاع: 1394/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعات تئوري براي بررسي الگوي جريان نانوسيال در داخل مبدل هاي حرارتي با لوله هاي حرارتي بين دو جداره خلاء
اكبري احمدآبادي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مواد افزودني بر رفتار ترموفيزيكي نانو سيالات و عملكرد حرارتي كويل هاي مارپيچ
الهيار حميدرضا(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تجربي مشخصه هاي هيدروديناميكي راكتور بستر سيال مخروطي مقعر دوبعدي
كياني ده كياني انوشيروان(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي ، ساخت و مدل سازي ريزمخلوط كن غير فعال
نظري رضا(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر مواد فعال سطحي بر هيدروديناميك برج هاي جداسازي از نوع برج حباب
حاجي پور مجيد(تاریخ دفاع: 1393/09/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نانو ذرات بر كيفيت لايه پوشش دهنده در فرايند پوشش دهي دربستر سيال مخروطي
صناعي مقدم مريم(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : دكتري
كاربرد نانو سيالات براي بهبود انتقال حرارت در راكتورهاي دوجداره
محمدي قهدريجاني عليرضا(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي فرايند گرانول كردن و خشك كردن در بستر سيال مخروطي
توكلي سعيد(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت راكتور جديد براي ريفرمينگ اتانول
حسيني اله چال سيد محمود(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي جدايش نانوذرات در نانو سيالات حرارتي
ايري سحر(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تئوري و تجربي براي ارائه روابط مربوط به خواص انتقالي نانو سيالات مختلف
رهنماي لشكامي فهيمه(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي تعداد و چيدمان سامانه تشخيص گازهاي قابل اشتعال در واحدهاي فرايندي
قادري كيا امين(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مدل سازي راكتور و بررسي سينتيك ريفرمينگ اتانول برنانو كاتاليزور كبالت
كياني دهكردي تهمينه(تاریخ دفاع: 1395/10/04) ، مقطع : دكتري
اثرات متقابل نانو ذرات حرارت جابجايي
جاويد حسين(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتقاء كاتاليزور ريفورمينگ اتانول براي كاهش محصولات جانبي
نجات طاهره(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي اثر نانو ذرات اكسيد مس بر جداسازي دي اكسيد كربن در ستون حباب
اكبري محمد(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي فرايندريفورمينگ بيواتانول
جلالي نژاد پوريا(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي ريفورمينگ اتانول روي نانو كاتاليزور كبالت و طراحي فرايند تشديد
محمودي مهري(تاریخ دفاع: 1395/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي و مدلسازي خشك كردن ذرات پريكربنات سديم پوشش دار درون بستر سيال مخروطي
حسن شاهي اميد(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خطرات احتمالي نانو سيال و نانو ذرات براي انسان
يزدخاسي عاطفه(تاریخ دفاع: 1395/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي و ديناميك سيالات محاسباتي رفتار حباب در فرآيند جوشش استخري نانوسيالات
صالحي هادي(تاریخ دفاع: 1398/04/16) ، مقطع : دكتري
تجزيه و تحليل آزمايشگاهي و عددي تشديد فرآيند انتقال حرارت نانوسيالات و گردابه سازها در كانال هاي كوچك
حسيني راد سيده الهام(تاریخ دفاع: 1396/12/09) ، مقطع : دكتري
بررسي تجربي و عددي عملكرد حرارتي نانو سيال در كانال با سطح مقطع هاي مختلف ميني فين
سربازي زهرا(تاریخ دفاع: 1396/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر هندسه كانال بر افزايش انتقال جرم درون ريز كانال
نيك افشار سجاد(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر نانو ذرات بر فرايند اختلاط درون ريز كانال ها
مشهدبان اسكندركلائي علي(تاریخ دفاع: 1397/06/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي اثرنانو لوله هاي كربني بر ميزان جذب دي اكسيد كربن در ستون حباب
ترحمي مهتاب(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي ديناميك سيالات محاسباتي فرايند جداسازي هيدروژن در راكتور غشايي
مهدي زاده قوهه فرنگيس(تاریخ دفاع: 1396/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر مواد فعال سطحي بر كشش سطحي و تحرك سيالات در ميكرو مدل براي ازدياد برداشت نفت
مومني محمدحسين(تاریخ دفاع: 1396/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه‌سازي اثر مواد فعال سطحي بر جريان سيالات در مخازن شكافدار
سبزعلي محسن(تاریخ دفاع: 1396/10/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر نانوذرات بر تحرك سيال در محيط متخلخل شكاف‌دار با استفاده از ميكرومدل براي ازدياد برداشت نفت
تقوي سجاد(تاریخ دفاع: 1397/02/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانوذرات MCM-41 دوپ شده با اكسيد مس و بررسي تاثير آن بر هدايت حرارتي نانوسيال
منصوركيائي فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي رياضي فرآيند احياي الكتروشيميايي اكسيدهاي فلزي در نمك مذاب
جمالي مرتضي(تاریخ دفاع: 1400/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نحوه تاثير شكاف در توليد مخازن شكافدار با استفاده از ميكرومدل
شهابي خديجه(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي پيامد و تعيين حريم ايمن خطوط لوله گاز با نرم افزار phast در يكي از شركت هاي استاني
نوروزي بابك(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه پيروليز آبي بر روي تعدادي از نمونه‌هاي سنگ منشاء حاوي كروژن نوع II در ايران
كاشي شهريار(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي تاثير تشكيل در جاي امولسيون‌هاي آب در نفت در زمان تزريق آب هوشمند بر توليد نفت در مقياس ميكرومدل
خسروي مقام سامان(تاریخ دفاع: 1397/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اندازه‌گيري و مدل‌سازي خواص انتقالي نانوسيال نانو لوله‌هاي كربني عامل‌دار شده
همتي حامد(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تسريع سينتيك تشكيل هيدرات هاي گازي در حضور نانو ذرات گرافن، نانو ذرات فلزي آلومينيوم و آهن و نانو لوله هاي كربني پردازش شده با استفاده از فناوري پلاسماي DBD
طبرسا مسعود(تاریخ دفاع: 1400/07/28) ، مقطع : دكتري
اثر خواص حرارتي مخلوط نانو ذرات اكسيد فلزي و غير فلزي بر انتقال حرارت دورن ميني كانال ها
هاشم زاده شميم السادات(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر خواص حرارتي مخلوط نانو ذرات اكسيد فلزي و غير فلزي بر انتقال حرارت دورن ميني كانال ها
هاشم زاده شميم السادات(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازيابي استخراجي سلنيم از محلول هاي آبي با رويكرد آماري
محمودياني فرناز(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازيابي استخراجي سلنيم از محلول هاي آبي با رويكرد آماري
محمودياني فرناز(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان‌سنجي تاثير مايعات يوني در ازدياد برداشت مخازن با شوري بالا و دماي يالا
اسپوتين مسعود(تاریخ دفاع: 1397/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي راكتور بستر ثابت توليد 1و1و1و2و3و3و3- هپتافلوئوروپروپان
جلال آبادي مژگان(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آناليز CFD راكتور غشايي به منظور هيدروژن زدايي از اتيل بنزن و توليد استايرن
بداق سمانه(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت، اصلاح و كاربرد نانوذرات تيتانيوم دي اكسيد متخلخل در صنعت نفت
اسدي جواد(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي زيست محيطي كارخانه تغليظ و فرآوري (كنستانتره سازي)سنگ آهن شركت صنعتي و معدني اپال پاسيان سنگان
نام آور وحيد(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي انتقال حرارت ديواره – سيال در راكتور بستر قطره اي به كمك CFD
شاملو پريسا(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار رئولوژي گچ همي هيدرات در حضور افزودني هاي شيميايي
شكوهي فر اميرحسين(تاریخ دفاع: 1399/02/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جداسازي مايعات در تبخير كننده ميكرو به كمك المنت هاي حرارتي چاپي
تنگكي نرجس(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه سامانه پايش ايمني پيمانكاران شركت گاز مبنتني بر مديريت دانش با رويكرد پيشگيري از وقوع و تكرار حادثه
فتحي جعفر(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و اندازه گيري خواص انتقالي نانو سيال مغناطيسي فريت
صدوقي زينب(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي استفاده از نانو ذرات هيبريدي آلومينا و سيليكا در ازدياد برداشت در ميكرو مدل
پادياب افسانه(تاریخ دفاع: 1399/04/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي و عددي اثر ميدان مغناطيسي بر خواص ترموفيزيكي و انتقال حرارت فروسيال حاوي نانو ذرات فريت اسپينل
ديناروند مريم(تاریخ دفاع: 1401/07/16) ، مقطع : دكتري
بررسي اثرات مواد فعال سطحي بر عملكرد حرارتي و افت فشار در ريزمجراها
محمدي صابر(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي هيدروديناميكي و حرارتي و اصلاح ساختار هندسي در فرايند خشك كردن پنل گچي
قنبري عقيل(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از شبيه سازي ديناميك آتش (fds) در تحليل حادثه آتش سوزي در يك ساختمان اداري
هاشمي اعظم سادات(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي عددي اثر شكل ريزمجرادر فرايند استخراج مايع –مايع سيستم سه جرئي (آب – اسيداستيك-كروزن)
همتيان محمد(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي اثر برهمكنش‌هاي سيال ـ سيال بر توليد نفت در زمان تزريق آب‌هاي كم‌شور و هوشمند در مقياس ميكرو
پاسنگ ميلاد(تاریخ دفاع: 1399/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي تاثير شوري و يون‌هاي دوظرفيتي با قدرت كاتيوني ثابت بر عملكرد ژل از پيش شكل گرفته پتاسيم پلي آكريلات در كنترل توليد آب مخازن نفتي ناهمگن
خياباني علي(تاریخ دفاع: 1400/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي پايداري نانو سيالات سيليكاتي براي ازدياد برداشت نفت
جباري جبر بهاره(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه‌ي آزمايشگاهي ژل سيليكاتي به منظور انسداد و كاهش تراوايي نسبي آب
هاشمي سيدجواد(تاریخ دفاع: 1401/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر تزريق يون -SO42 و سورفكتنت كاتيوني CTAB همراه با آب هوشمند به منظور تغيير ترشوندگي در ميكرو مدل سنگي پرشده
جاميشي ابراهيم(تاریخ دفاع: 1400/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي عددي عملكرد ريز مخلوط گر الكتروكينتيك شارالقابي با ديوارهاي موجي
كلانتر نيستانكي محمدصادق(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه ي آزمايشگاهي تاثير تزريق ماده ي قليايي / نانو ذرات در ازدياد برداشت نفت
بهرام رضا(تاریخ دفاع: 1400/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي اثرنانو هيبريدي الومينا و سيليس برازديادبرداشت نفت باآبكمشوردر ميكرومدل
خواجه كولكي اذين(تاریخ دفاع: 1400/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي تاثير تزريق آب هوشمند و ماده فعال سطحي تويين 80 بر ازدياد برداشت در ميكرو مدل
شيراني فرادنبه نصيبه(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آسيب پذيري مخازن سوخت سقف ثابت مورد استفاده در واحدهاي فرآيندي و كفايت طرح هاي ايمني آنها
طاهرخاني علي(تاریخ دفاع: 1400/06/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي و شبيه سازي فرايند گوگردزدايي اكسايشي (ODS)
فلاح ورنامي مجتبي(تاریخ دفاع: 1400/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر نانوذرات كامپوزيتي سريم وانادات/آلومينا/گرافن اكسايد كاهش يافته ي (CeVO4/Al2O3/rGo) سنتز شده با روش هيدروترمال بر ويسكوزيته ي گل حفاري
كلهري ناهيد(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي CFD اثرميدان مغناطيسي دراختلاط دريك ميكروميكسرT شكل حاوي نانو سيال مغناطيسي Fe3O4
نظرپوربختياري معصومه(تاریخ دفاع: 1400/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير كانال آجدار غشاي پالاديومي بر جداسازي هيدروژن از مخلوط گاز خروجي از رفرمر متان: مدلسازي CFD و شبيه سازي
يوسفي نصرابادسفلي عارف(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي و مدلسازي فرآيند جداسازي دي اكسيدكربن از گاز طبيعي در يك ستون جذب پر شده با استفاده از جاذب نانو فيبري پرتو پيوند زده
احمدي زاده تورزني علي(تاریخ دفاع: 1400/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي انتقال جرم فرآيند جذب سطحي دي اكسيد كربن به صورت ناپيوسته روي جاذب نانوفيبري پرتو پيوند زده
ايمانيان زهرا(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استقرار مدل سيستمي مديريت بحران سازماني در يك واحد پتروشيمي
اعطائي مصطفي(تاریخ دفاع: 1400/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي جريان سيال و انتقال حرارت درون يك لوله پوشيده شده توسط مواد تغييرفاز دهنده به همراه سطوح گسترش يافته
افضلي سيدعلي(تاریخ دفاع: 1401/11/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي و مدلسازي فرآيندحذف فلزات روي وكادميوم با روش جذب زيستي در بيوراكتور غشايي تركيب شده با كربن فعال در مقياس آزمايشگاهي
محمد ارش(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Determination of stationary region boundary in multiple reference frames method in a mixing system agitated by Helical Ribbon Impeller using CFD
Journal of Heat and Mass Transfer Research(2015)
9021135003, ^منصور جهانگیری, ^فرامرز هرمزی
راکتورهای غشایی برای فرایندهای تولید هیدروژن
راکتورهای غشایی برای فرایندهای تولید هیدروژن
مقدمه ای بر ریاضیات مکانیک سیالات
مقدمه ای بر ریاضیات مکانیک سیالات
Encyclopedia of Smart Materials
Encyclopedia of Smart Materials
Emerging Nanotechnologies for Renewable Energy
Emerging Nanotechnologies for Renewable Energy
Energy Harvesting Materials: Overview
Energy Harvesting Materials: Overview
فرآیند تولید اترهای سبک اسید چرب نارگیل با درصد خلوص بالا
()
دستگاه بلوغ مصنوعی نمونه های سنگی مولد هیدروکربور در شرایط دما و فشار بالا در حضور آب(پیرولیز آبی)
دانشگاه سمنان(2021-09-21)
بررسي فرآيند پوشش دهي فعال كننده‌ هاي پودر شوينده
(2013-08-31 00:00:00)
بررسی آزمایشگاهی، مدل‌سازی و بهینه سازی یک سیستم خنک کننده مجهز به فرستنده‌ امواج مافوق صوت با فرکانس MHz 1/7 با استفاده از منطق فازی و الگوریتم رقابتی استعماری(ناظر)
(2019-05-06)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مکانیک سیالات 1   (743 بار دانلود)
• اهداف کلی درس: آشنایی با موازنه اندازه حرکت و بدست آوردن توزیع سرعت
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : مهندسی شیمی
دینامیک سیالات محاسباتی   (810 بار دانلود)
درس انتخابی مهندسی فرآیند
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : مهندسی شیمی
مکانیک سیالات پیشرفته   (554 بار دانلود)
هدف این درس: آموزش مبانی نظری مکانیک سیالات، انشقاق معادلات و روش حل آنها برای مسائل کاربردی سیالات در مهندسی شیمی
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : مهندسی شیمی

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان- دانشگاه سمنان- دانشکدخ مهندسی شیمی
fhormozi@semnan.ac.ir
02331532461

فرم تماس